1 UAH Matters!


Let's prove it together!


What do we do?

We are helping the Ukrainian army, and working on life improvement for internally moved persons affected by russian aggression.


Our current project:

We are gathering money to buy Starlink systems and provide warriors on the front line with a quality connection!


previous finished project:

We bought bulletproof vests for doctors in Kharkiv (Eastern Ukraine)

Who are we and what do we do?


Our main goal is to bring the end of the war as fast as possible.Why this title?
People often think "our 5-10 hryvnias or dollars won't impact anything". We want to prove that every hryvnia, dollar, and even cent matters.
How can I help?
You can donate 1 UAH/1 USD or subscribe to pay monthly the equivalent cost.
Bigger donations are highly appreciated, but the feasible for you amount is much better.

See open financial data of our foundation

Current project


For effective work of different units, stable and available internet connection is quite important.
CF "1 UAH MATTERS" has an agreement with Ukrainian representatives of the Starlink company (Starlink Group LLC) for supplying up to 10 sets for military needs.
The price for 1 set is $599. As of now, it is about 20,000UAH with delivery to frontline costs.
Our goal: 100,000UAH / $3,000 (5 sets)
Terminals will be distributed:
1pc. - National Guard;
1pc. - Territorial defense forces;
2pcs. - special forces;
1pc. - replacement for destroyed one close to frontline (Severodonetsk direction)


First one is delivering now!

previous finished project


Emergency physicians are reliable back for our defenders.
We found, bought, and delivered 6 sets of bulletproof vests from Asia for emergency physicians.
Three more vests were transferred to militaries: two for "Revanche" battalion, one for special forces.
Gathered amount: 74,720UAH


Request help:

Публічна оферта

про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях)

1. Загальні положення
1.1. Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України, є пропозицією Благодійної Організації «Благодійний фонд «ОДНА ГРИВНЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 44668637, що знаходиться за адресою: Україна, 62454, смт. Коротич, вул. Шевченко, 38 (далі – «Фонд»), в особі керівника Голови правління Фонду Нестеренко Володимира Олександровича, який діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1.2. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://1uahmatters.charity (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.3. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви на здійснення статутної діяльності Фонду. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Фонд самостійно визначає напрями використання благодійної пожертви в рамках власної статутної діяльності, якщо інше не визначено Благодійником в порядку, визначеному цим Договором. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною із Сторін Договору.
2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2.3. За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Фондом.
3. ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ
3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність, спрямовану на безпосередню підтримку українців, які залишилися в зоні активних військових дій, технічними засобами, ліками, евакуаційним, зокрема й медичним, транспортом, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.
3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.
3.3.Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
4. ВНЕСЕННЯ ПОЖЕРТВИ
4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
4.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
4.3. Відповідно до цих Оферти та Договору, благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
4.4.Способи внесення благодійної пожертви:
- одноразовий платіж;
- підписка, яка передбачає щоденні/щомісячні/щорічні платежі у довільній сумі.
Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, Приват24, Paypal, Monobank та інші).
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Фонд зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.
5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.
5.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд може розміщувати на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами. Доступ до звітів про використання благодійних пожертв надається Фондом у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством
України.
5.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, добровільність укладання правочину, (іі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
6. АКЦЕПТ
6.1. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.
6.2. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Фонду використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Фонду, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6.3. Фонд здійснює обробку персональних даних Благодійника, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – "Персональні дані") з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності. Детальна інформація про порядок обробки персональних даних Фондом розміщена в Політиці конфіденційності.
7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
7.2. Відповідальність Фонду за порушення цього Договору або порядку використання благодійних пожертв наступає на підставах, в розмірі та в порядку, визначених вимогами чинного законодавства України.
7.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.
8. КОНТАКТНІ ДАНІ
Назва
Благодійна Організація «Благодійний фонд «ОДНА ГРИВНЯ МАЄ ЗНАЧЕННЯ»
Україна, 62454, смт. Коротич, вул. Шевченко, 38
request@1uahmatters.charity


Thank you!

We received your contribution!
We'll get back with report soon and you can share info about our foundation with your friends: